Studiju process

TIPOGRAFIKAS KURSA IZDEVUMI

Grafikas dizaina mācību saturā viens no būtiskajiem priekšmetiem — Tipografika. Tās ietvaros studenti apgūst pamatus par burtiem, tekstu un hierarhiju, eksperimentē gan ar analogām, gan digitālām tehnikām. Pirmā kursa veikums apkopots ‘’PROCESA GRĀMATĀS’’. 

Otrajā kursā studenti pēta dažādas aktuālas tematikas un rada izdevumus, ar kuru palīdzību komunicēt savus atradumus.
 

Pamat­informācija

Iesniegt projektu